مراسم یادبود مجازی زنده یاد فرهاد احمدی

مراسم یادبود مجازی زنده یاد فرهاد احمدی
مراسم یادبود مجازی زنده یاد فرهاد احمدی

به مناسبت چهلمین روز درگذشت زنده یاد فرهاد احمدی دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه شهید بهشتی مراسم بزرگداشت ویادبودی مجازی را برگزار می کند.

این مراسم بکشنبه ۲۰مهر۱۳۹۹ از ساعت ۱۹-۱۷برگزار می شود.

Http://194.225.24.96/marasem-memari