نگاهی به مطالعات اجتماعی طرح تفصیلی تهران

از فراز طرح تفصیلی و نشیب تهران
نویسنده: 
فرشید مقدم سلیمی

طرح تفصیلی جدید تهران از آغاز مطالعات پایۀ آن در سال 1381 و سپس تهیه آن توسط 22 شرکت مهندسان مشاور برای 22 منطقه تهران، بعد تجمیع آن‌ها ذیل طرح تفصیلی تهران، آن‌گاه تصویب‌اش در شورای اسلامی شهر تهران و سپس بررسی و تعدیل در کمیسیون مادۀ پنج و در نهایت ابلاغ توسط شهرداری تهران در سال 91 مسیری پُرپیچ‌وتابی را پیموده است که هر گام آن باید به طور دقیق و عمیق باید مطالعه و نقادی شود.

مثلاً مهم است که ارزش‌های محوری و حاکم بر هر مرحله شناسایی شود. با این تذکر که ارزشهای حاکم همیشه آن‌هایی نیست که در سخنان یا متن‌های رسمی تصریح و اعلام می‌شوند. ارزش‌های حاکم را گاه باید در میان خطوط یا پَس نوشته‌ها جُست.
همچنین برندگان و بازندگان هر گام، هر اصلاح یا هر تعدیل را باید شناخت. برای نمونه برندگان مصوبۀ اردیبهشت 1391 شورای عالی شهرسازی و معماری که بر اساس آن 17 درصد به تراکم ساختمانی تهران افزوده شد کیستند؟ بازندگان این مصوبه چه کسانی‌اند؟ برندگان و بازندگان اصلاحاتی که با روی کار آمدن دولت جدید قرار است انجام شود چه کسانی خواهند بود؟
نکتۀ مهم دیگر این‌که امکان و فرصت ساکنان شهر برای مشارکت و تأثیرگذاری در هر گام چقدر بوده است؟ مثلاً الغای حق رأی نمایندۀ شورای شهر در کمیسیون مادۀ پنج چه تأثیری بر تأثیرگذاری ساکنان تهران بر فرایندها دارد؟ در همین رابطه می‌توان پرسید آیا در این مراحل مطالعه یا هر نوع اقدامی برای فهم مسایل واقعی، اولویت‌ها و مطالبات ساکنان شهر انجام شده است؟ آیا اساساً امکانی برای دیده شدن برنامه‌های شخصی و خانوادگی و اجتماعی، آرزوها یا ترس‌های ساکنان شهر وجود داشته است؟
علاوه بر این‌ها، مهم است که دانسته شود گروههای مسلط و تأثیرگذار در هر گام چه بوده است؟ هر کدام از مهندسان مشاور، تکنوکراتهای دولت، دلال‌ها و سفته‌بازها، سرمایه‌گزاران خُرد یا کلان شامل افراد و بانک‌ها و موسسات سرمایه‌گزاری، و نهایت شهرداری تهران، در هر مرحله چه نقشی ایفا کرده‌اند و تضادهای میان این گروهها و سازشهای مقطعی یا پایدار میان‌شان چطور و بر سر چه موضوعاتی بوده است.
سوالات بسیاری است که می‌بایست پاسخ‌هایی در خور بیابند. در این بررسی به سراغ مطالعات پایۀ طرح تفصیلی تهران می‌رویم که در قالب «بررسی مسایل توسعۀ شهری مناطق تهران» در سال‌های 82-1381 برای هر منطقه شهری تهران به طور جداگانه انجام شده است و مطالعات اجتماعی آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم۱. این گزارش به بررسی مطالعات اجتماعی طرح‌های بررسی مسایل توسعۀ شهری مناطق ۳، ۴، ۹ و ۱۶ می‌پردازد.
ادامه مطلب را در فایل زیرملاحظه نمائید ...