افزودن دیدگاه جدید

رویکرد تاریخ فرهنگی در معماری
نویسنده: 
نازنین شهیدی مارنانی، مهرداد قیومی بیدهندی
رویکرد تاریخ فرهنگی در معماری

معماري بيش از آنكه محصول تصميم يك يا چند فرد باشـد، محـصول فرهنـگ جامعه است. بسنده كردن به شناخت كالبد و جسم معماري و غفلت از پيونـدهاي آن با فرهنگ به سطحي نگري در تـاريخ معمـاري مـي انجامـد.

تـاريخ فرهنگـي رويكردي در تاريخ و تاريخ معماري است كه اگر به مطالعات تاريخ معماري ايران وارد شود، ميتواند آن را ژرفتر و برخي از زواياي تاريك آن را روشن كند. در اين مقاله، نخست رويكرد تاريخ فرهنگي را، از طريق بررسي سـير تحـول اين نوع رويكرد و آثار آن، معرفي مـي كنـيم. بـه دنبـال ايـن بررسـي و معرفـي، ويژگيهاي مشترك اقسام تاريخ فرهنگي را برمي شماريم. آنگاه امكان استفاده از اينرويكرد را در تاريخ معماري ايران مي سنجيم. بخش آخـر ايـن مقالـه حـاوي پيشنهادهايي براي مطالعه تاريخ فرهنگي معماري ايران است.
ادامه مطلب را در فایل زیر مشاهده نمائید...

منابع: 

 مطالعات تاریخ فرهنگی.سال پنجم.شماره هفدهم.پاییز 1392.107-87

منبع عکس:اینستا امید قجریان

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
Image CAPTCHA