آلاچيق ترکمن (اُوی)

آلاچيق ترکمن (اُوی)
نویسنده: 
تيمور پايدار - جمال الدين توماج نيا

قوم ترکمن قومي كوچ رو و چادرنشين بوده و به مرور زمان و با فشار دولت هاي ايران و روسيه در برخي مناطق ، از زندگي عشايري دست كشيدند و به زندگي يكجانشيني روي آوردند. اقوام تركمن در زندگي كوچ نشيني خود داراي آداب و رسوم و نوع زندگي خاصي بوده اند كه با يكجانشيني اين آداب و رسوم را به خانه ها و محيط روستايي يا شهري خويش منتقل كردند .

دانلود فایل: