درخواست هايي که معطل مانده اند

درخواست هايي که معطل مانده اند
نویسنده: 
ساناز افتخارزاده؛ عضو هيأت رييسه گروه معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران

سالهاست که مهندسان معمار در انتظارند که شاهد اثرگذاری مفيدی از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان بر حرفه معماری باشند. اما با توجه به ظرفيت و مفاد مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ساختار سازمان نظام مهندسی ساختمان و سلسله مراتب اجرايي آن که متشکل از شش رشته‌ی فنی– مهندسی و يک رشته‌ی متفاوت معماری می‌باشد.

سالهاست که مهندسان معمار در انتظارند که شاهد اثرگذاری مفيدی از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان بر حرفه معماری باشند. اما با توجه به ظرفيت و مفاد مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ساختار سازمان نظام مهندسی ساختمان و سلسله مراتب اجرايي آن که متشکل از شش رشته‌ی فنی– مهندسی و يک رشته‌ی متفاوت معماری می‌باشد به نظر می‌رسد که جدای از آمارهای تبلیغاتی که به عنوان پیشرفت در زمینه‌های مختلف ارائه می‌شود؛ سازوکاری برای اعتلای کيفيت معماری، توجه به حقوق شهروندان به عنوان بهره‌برداران محصولات معماری، حفاظت از محيط‌زيست، دفاع از حقوق معماران و رعايت شأن معماری به عنوان حرفه‌ای فرهنگی و کيفی، در نظر گرفته نشده است.
به عنوان مهندس معمار موارد زير درخواست‌هايي است که از سازمانی که مدعی تنسيق امور معماری و مسئول حقوق آن است داريم. اگر اين سازمان قادر به پاسخگويي نيست به نظر شما چاره چيست؟
1- احياء حرفه معماری به عنوان رشته‌ای کيفی، کل گرا و تعاملی
2- تعريف سازوکاری برای احياء شأن معمار در جامعه
3- تعريف سازوکاری برای حمايت از حقوق اجتماعی و صنفی معماران
4- تشخيص صلاحيت معمار برای انجام خدمات طراحی، نظارت و اجرا بر اساس تجربه و توانايي‌های عملی
5- انحصار نظارت بر اجرای طرح به طراح اصلی صرف‌نظر از سهميه و پايه‌ی پروانه
6- تدوين شرح خدمات و تعرفه خدمات مهندسی و تنظيم نمونه قراردادهاي قابل ارجاع و معتبر برای خدمات مهندسی
7- تعامل با جامعه از طريق حضور در مجلس، شوراهای شهر و سازمان‌های مردم نهاد
8- تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی جهت هماهنگ نمودن مفاد آموزشی با نيازهای حرفه و ارتقاء دانش معماران
9- فرهنگ‌سازی در جهت ارتقاء آگاهی مردم نسبت به معماری مناسب و حقوق شهروندان نسبت به آن
10- تعريف معيارهايي برای توجه به انسان، فرهنگ، محيط‌زيست و اقليم در طراحی معماری
11- تنظيم آيين‌نامه ارجاع کار جهت تسهيل ارتباط مالکين با معماران و واگذاری کار به معماران بر اساس اولويت کيفيت خدمات مهندسی
12- تعامل سالم با ساير رشته‌ها و حوزه‌های تأثيرگذار بر ساخت‌وساز
13- حفظ حق تأليف برای طرح و نظريه‌های معماری
14- تثبيت جايگاه معماران در پروژه‌های عمرانی
15- رسيدگی به تخلفات، داوری و حل اختلاف در حرفه
16- حمايت از مهندسان طراح، ناظر و مجری در برابر مالکان و کارفرمايان
17- تعريف مقررات و ضوابط حقوقی برای برگزاری مسابقات معماری و پیگيری اجرای صحيح طرح برنده
18- ايجاد زمينه‌ی ارتباط و هم‌انديشی معماران با يکديگر و حفظ انسجام جامعه‌ی معماران
19- ارتباط‌گيری با جوامع معماری در سطح بين المللی و استفاده از تجربيات آنها
20-تدوين مجموعه‌ی مقررات ملی معماری بر اساس معيارهايي درخور حرفه معماری
21- استفاده از خرد جمعی و پتانسيل‌های اعضاء و دفاتر معماری برای تصميم‌گيری‌ها و تعيين ضوابط
22- تعريف تخصص‌ها و فرصت‌های شغلی جديد برای معماران در زمينه‌های گوناگون آموزشی، پژوهشی، مديريتی، معماری داخلی، تکنولوژی ساخت و غيره و تدوين سازوکارهای قانونی برای شکل‌گيری فرصت‌ها و حمايت از آنها