بررسی اندیشه های کولهاس

بررسی اندیشه های کولهاس
نویسنده: 
سامان سیار؛ معمار

بسیاری از آگاهان و نظریه‌پردازانِ معماری، کولهاس را آفریننده‌ترین و مهم‌ترین معمار کنونی جهان می‌دانند. کریستوفر هاوتوم عنوان مقاله‌ی خود را که نقد و بررسی اندیشه و کارهای کولهاس است، چنین بر می‌گزیند: «نیکوتر آن نیست که کولهاس را نامدارترین و آفریینده‌ترین معمار گیتی بنامیم؟»

بسیاری از آگاهان و نظریه‌پردازانِ معماری، کولهاس را آفریننده‌ترین و مهم‌ترین معمار کنونی جهان می‌دانند. کریستوفر هاوتوم عنوان مقاله‌ی خود را که نقد و بررسی اندیشه و کارهای کولهاس است، چنین بر می‌گزیند: «نیکوتر آن نیست که کولهاس را نامدارترین و آفریینده‌ترین معمار گیتی بنامیم؟»