معرفى كتاب معمارى ناشنوايان.راهكارهاى طراحى فضاهاى اموزشى

معرفى كتاب معمارى ناشنوايان.راهكارهاى طراحى فضاهاى اموزشى

معرفی کتاب:
عنوان کتاب: معماری و ناشنوایان /راهکارهای طراحی فضاهای آموزشی
نویسندگان: شیرین قاسمی سیچانی/ مریم قاسمی سیچانی(عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(واحد خوراسگان)
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(واحد خوراسگان)، 1396

تعداد صفحات: 400 صفحه مصور
معلولیت گروه های مختلفی را شامل می شود و ناشنوایان در گروه معلولین حسی قرار می گیرند. ناشنوایی معلولیتی است که غالباً بیش از سایر معلولیت ها، به علت مشکلات برقراری ارتباط بین افراد ناشنوا و دیگران، موجب انزوا و درخود فرورفتگی فرد می شود و اغلب به دلیل اینکه در ظاهر، افراد ناشنوا هیچ تفاوتی با دیگر افراد ندارند، مشکلات آنها جدی گرفته نمی شود.
 با توجه به اینکه ناشنوایان، وابستگی شدیدی به حواس بینایی و لامسه دارند و نحوه ارتباط آنان با محیط، از طریق گفتارخوانی یا زبان اشاره است، درک فضایی متفاوتی از دیگر افراد داشته و کیفیت محیطیِ متفاوتی مورد نیاز آنهاست. از این رو ...
ادامه مطلب ...