بررسی مؤلفه های مؤثر بر فهم کافی از مسأله طراحی به عنوان آغازگاهی برای طراحان مبتدی

فهم مسأله طراحی در آموزش معماری
نویسنده: 
دکتر گلرخ دانشگر مقدم

آموزش طراحی معماری امری چالش برانگیز است که وابسته به متغیرهای متعددی می باشد .از آنجا که شکل گیری شخصیت یک طراح و فراگیری مهارت های طراحی وابسته به این مقوله است، از حساسیت زیادی برخوردار بوده و لازم است روند آموزش معماری در مدارس معماری مورد توجه و مطالعه قرار گیرند.

در این راستا گام های آغازین آموزش در فراگیری طراحی معمارانه در تربیت طراح اهمیتی بسزا دارد . این پژوهش در جهت کاوش چگونگی طرح مسأله طراحی و متغیرهای موثربر فهم کافی از مسأله و درونی شدن آن به جهت تسهیل آغازمسأله گشایی به توسط طراحان مبتدی انجام گرفته است. در این پژوهش مؤلفه ها و متغیرهای ویژه ای همچون توضیح برنامه توسط معلم، مشاهده و جستار نمونه ها، کرکسیون های دیگر دانشجویان، تعامل های دانشجویی، درگیری مستقیم و آغشته شدن با دغدغه مسأله طراحی ... در امر فهم مسأله طراحی شناسایی شده و وزن هریک سنجش می شود. نتایج این پژوهش چگونگی مواجهه طراح مبتدی با مسأله طراحی و مؤلفه های مؤثر بر فهم کافی از آن را مشخص کرده و نتایج می تواند راهبردهایی مؤثر به جهت تشخیص و سوگیری معلمان طراحی در امر آموزش طراحی و تسهیل درونی شدن مسأله طراحی نزد طراح مبتدی ارائه کند.
واژه های کلیدی:
آموزش معماری، تفکرخلاق، مسأله طراحی، فهم مسأله
 

دانلود فایل: 

دیدگاه‌ها

نظر