گروه واتساپی محله ما

نویسنده: 
آرش اخوت

چند روزیست یک گروهِ واتساپی بهنامِ «محله علی قلی آقا» درست شده است و اهالیِ محله، ازجمله اینجانب (البد مردِ خانه!) را به این گروه add کرده اند.

البته درواقع یکجور «کانال» است چون فقط ادمین میتواند چیزی در گروه بگذارد و فقط هم ادمین میتواند کسی را add کند. هنوز، که دو سه روزی از تاسیسِ این گروه میگذرد، البته هیچ مطلب یا پیامی در گروه درج نشده است؛ فقط تعدادِ دویستوچند نفری که یکی پس از دیگری add میشوند و همین حدود یا کمی کمتر افرادی که گروه را ترک میکنند. با اینوصف اما چند نکته ی قابل مالحظه را میتوان در سفیدیهای این »متن« خواند: 1 .اسمِ گروه یا کانال، اول «مسجد و محله علی قلی آقا» بود که پس از یک روز به «محله علی قلی آقا» تغییر یافت

 

 

دانلود فایل: