یادبود مهندس فرمانفرمائیان در جامعه مهندسان

یادبود مهندس فرمانفرمائیان در جامعه مهندسان

معمارنت- دوهفته پس از درگذشت عبدالعزیز فرمانفرمائیان، یادبودی برای او در جامعه مهندسان مشاور برگزار می‌شود.
این مراسم 17 تیر ماه 1392 از ساعت 17 تا 19 در محل ساختمان جامعه مهندسان مشاور ایران برپا شده و به معرفی و بحث پیرامون پروژه های دفتر فرمانفرمائیان توسط "گروه معماری دوران تحول" می‌پردازد.
در ادامه نیز گروهی از دوستان، نزدیکان وی و همچنین چند نفر از اعضای قدیمی این دفتر با مرور خاطرات یاد مهندس عبدالعزیز فرمانفرمائیان را زنده می‌کنند.
در انتها بخش هایی از آخرین فیلمی که از ایشان در پاریس گرفته شده است به نمایش در می آید.
 

 

 

معمارنت- دوهفته پس از درگذشت عبدالعزیز فرمانفرمائیان، یادبودی برای او در جامعه مهندسان مشاور برگزار می‌شود.
این مراسم 17 تیر ماه 1392 از ساعت 17 تا 19 در محل ساختمان جامعه مهندسان مشاور ایران برپا شده و به معرفی و بحث پیرامون پروژه های دفتر فرمانفرمائیان توسط "گروه معماری دوران تحول" می‌پردازد.

 

در ادامه نیز گروهی از دوستان، نزدیکان وی و همچنین چند نفر از اعضای قدیمی این دفتر با مرور خاطرات یاد مهندس عبدالعزیز فرمانفرمائیان را زنده می‌کنند.
در انتها بخش هایی از آخرین فیلمی که از ایشان در پاریس گرفته شده است به نمایش در می آید.