از عمارت شهربانی تا ارگ بم
تاریخ درج در سایت: 26/12/2016 تعداد بازدید: 4,530 تعداد نظرات 0
نویسنده:
معمارنت
ازعمارت شهربانی تا ارگ بم

روز بعد زلزله، 6 دی ماه 1382 بود. پروژه بازسازی عمارت شهربانی در میدان مشق که مدتی بود به همت وزارت خارجه از نیروی انتظامی خریداری شده بود. آن روزها عده ای خواب موزه تاریخ دیپلماسی برای آن می دیدند و عده ای ساختمانی اداری که به کار وزارت خارجه مفید افتد. هنوز حرف های شیرین موزه ملی ایران در...

به سوي انتخابات نظام مهندسي
تاریخ درج در سایت: 30/09/2015 تعداد بازدید: 5,362 تعداد نظرات 0
نویسنده:
همايون صادقي

ایجاد تشکلهای حرفه ای و صنفی در ایران سابقه ای هزار ساله دارد. اصناف شهرهای ایران، از قرن سوم هجری با تشکیل صنوفی کوشیدند،ضمن حفظ حقوق حرفه ای، آیین مدارا با مشتریان و رعایت انصاف را توسعه دهند.