معماران جوان تركيه

معماران جوان تركيه
نویسنده: 
هولیا ارتاش

معمارنت- همانطور که می‌دانید معمارنت در چشم‌انداز یکسالۀ خود پرداختن به معماری منطقه را مدنظر قرار داده و تاکنون مطالبی دربارۀ هنر و معماری پاکستان منتشر کرده است. در همین راستا مقاله‌ای دربارۀ معماری ترکیه در شمارۀ 79 مجلۀ معمار منتشر شده که خواندن آن را به شما توصیه می‌کنیم.

 

معمارنت- همانطور که می‌دانید معمارنت در چشم‌انداز یکسالۀ خود پرداختن به معماری منطقه را مدنظر قرار داده و تاکنون مطالبی دربارۀ هنر و معماری پاکستان منتشر کرده است. در همین راستا مقاله‌ای دربارۀ معماری ترکیه در شمارۀ 79 مجلۀ معمار منتشر شده که خواندن آن را به شما توصیه می‌کنیم.
موضوع اصلی مقالۀ هولیا ارتاش، چگونگی تأثیر نسل جوان معماران ترکیه بر معماری این کشور در دو دهۀ اخیر است. به زعم او برای این کار آشنايی با چند پروژۀ ساخته شده در این دوره اهمیت دارد. این دو دهه ویژگیهای متفاوتی دارند: دهۀ 1990 را می‏توان نخستین برخورد ترکیه با پدیدۀ جهانی‏شدن، و دهۀ 2000 را دورۀ الحاق این کشور به  سیستم جهانی دانست. شما را به مطالعۀ متن کامل این مقاله در فایل pdf. دعوت می‌کنیم.

 

دانلود فایل: 
منابع: 

مجلۀ معمار، شمارۀ 79، خرداد و تیر 1392، صفحۀ 28