شمارۀ پاییز «معماری و ساختمان»

شمارۀ پاییز «معماری و ساختمان»

معمارنت- شمارۀ 36 مجلۀ معماری و ساختمان با تمرکز بر معرفی پروژه‌های برنده مسابقۀ جایزۀ معماری داخلی به دکه‌ها آمد.
این شمارۀ پاییز 1392، در دو قسمت اصلی به موضوع بومی سازی در جزیرۀ قشم و ششمین جایزۀ معماری داخلی در 214 صفحه منتشر شده است. فهرست مطالب این شماره را می توانید ببینید:

 

 

معمارنت- شمارۀ 36 مجلۀ معماری و ساختمان با تمرکز بر معرفی پروژه‌های برنده مسابقۀ جایزۀ معماری داخلی به دکه‌ها آمد.
این شمارۀ پاییز 1392، در دو قسمت اصلی به موضوع بومی سازی در جزیرۀ قشم و ششمین جایزۀ معماری داخلی در 214 صفحه منتشر شده است. فهرست مطالب این شماره را می توانید ببینید: