«جدایی نادر از سیمین» اسکار گرفت.

«جدایی نادر از سیمین» توانست جایزه بهترین فیلم خارجی زبان را از آکادمی اسکار دریافت کند.