نخستین کنفرانس زن، معماری و شهر

نخستین کنفرانس زن، معماری و شهر

مقدمه:

شهر و بنا در طول تاريخ بشري بستري مناسب براي تجسم بخشي به باورهاي انساني بوده است؛ از طرفي، تكثر‌گرايي و اجتناب از تبعيض‌هاي اجتماعي، جنسيتي، سني، نژادي و غيره، در تمامي جوامع معتقد به نظام هاي مردم سالار عصر حاضر از جمله مهمترين باورها و رويكردها به حساب مي‌آيد. چنين است كه اين نوع نگاه در ايران اسلامي كه همواره به عنوان يكي از جوامع معتقد به مردم سالاري ديني مطرح بوده‌است نيز مورد توجه بوده و از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

مقدمه:

شهر و بنا در طول تاريخ بشري بستري مناسب براي تجسم بخشي به باورهاي انساني بوده است؛ از طرفي، تكثر‌گرايي و اجتناب از تبعيض‌هاي اجتماعي، جنسيتي، سني، نژادي و غيره، در تمامي جوامع معتقد به نظام هاي مردم سالار عصر حاضر از جمله مهمترين باورها و رويكردها به حساب مي‌آيد. چنين است كه اين نوع نگاه در ايران اسلامي كه همواره به عنوان يكي از جوامع معتقد به مردم سالاري ديني مطرح بوده‌است نيز مورد توجه بوده و از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

 

از سوي ديگر تأكيد بسيار بر تنوع اجتماعي، احترام به نيازهاي متفاوت زنان و مردان و اجتناب از هرگونه همگون‌سازي و در يك كلام  آگاهي به گوناگوني شيوه‌هاي زيست، از جمله مشخصه‌هاي عصر حاضر است؛ براين اساس، شهر و بنا مي‌بايست ظرفيت مناسبي براي دربرگيري گروه‌هاي مختلف اجتماعي را به شيوه اي برابر، در خود، ايجاد نمايد. اينگونه است كه اخيراً مسائل مربوط به زنان در كشور ايران نيز با هدف دستيابي به شرايط عادلانه در تمامي عرصه هاي زندگي بسيار مورد بحث و موضوعي براي انديشيدن قرار گرفته است.

 

اين شيوه انديشيدن كه قائل به منافع و نيازهاي متفاوت زنان و مردان است، افق تازه‌اي از گوناگوني اجتماعي و حركت از تمايز اجتماعي به سوي تفاوت اجتماعي را در برابر انسان قرن بيست و يكم مي‌گشايد و اين گوناگوني و تفاوت‌هاي اجتماعي نه تنها در سطح فردي بلكه در گفتمان و روابط اجتماعي به چشم مي خورد.

 

علاوه بر آن نگاه توسعه‌گرا به آينده اين سرزمين نيز موجب‌شده‌است كه مسائل زنان با هدف دستيابي به شرايط عادلانه در تمامي شئون حيات جمعي ايرانيان، مورد بحث و انديشه ورزي قرار گيرد؛ اينجاست كه نقش زنان بسيار مهم جلوه مي‌كند. به گونه‌اي كه آنان مي‌بايست با آگاهي كافي از وضعيت خود در جوامع كنوني به همراه مردان، سعي در ارائه راهكارهاي مناسب و برنامه‌هاي عملي در راستاي بسترسازي حوزه عمومي براي پذيرش تنوع‌ها و تفاوت‌ها به منظور پاسخ گويي به تمامي گروههاي اجتماعي و همچنين برقراري مشاركت همگاني نموده و گام‌هاي مهمي در راستاي حل مشكلات رويه‌اي و ماهوي كنوني كه ريشه در عدم توازن و تعادل در تعريف فضاي معماري و شهري دارد، بردارند. همچنين به ايفاء نقش مؤثر خويش در حوزه معماري و شهرسازي همت گمارند.

 

اين كنفرانس سعي برآن دارد كه بستري مناسب براي گفتگوي زنان و مردان معمار، شهرساز، برنامه‌ريزان حوزه شهري، جامعه شناس و‌... در باب مسائل و مشكلات رويه‌اي و ماهوي فضاهاي شهري و معماري ايران فراهم آورد. بستري كه در آن از يك طرف نقش زنان در حوزه‌هاي متنوع حرفه‌اي و تأثير‌گذار بر معماري، طراحي و برنامه ريزي شهري، نظير مهندسين مشاور، آتليه‌ها، مطبوعات و سازمانهاي اداري و حوزه‌هاي آكادميك نظير دانشگاهها و...‌مورد تحليل و بررسي قرار گيرد (بعد رويه اي) و از سوي ديگر مناسبات فضا و جنسيت در فضاهاي شهري و معماري ايران و جهان از منظر چگونگي بسترسازي براي حضور و كنش فعال زنان در جامعه مطرح گردد (بعد ماهوي).

 

اهداف برگزاري همايش:
الف: تعريف مفهوم جنسيت و ارتباط آن با فضا (از تئوري تا عمل)
مفاهيمي كه كارشناسان امر مي‌بايست با هدف عبور از كوري جنسيتي به سوي احترام گذاشتن به گونه‌هاي متنوع زيستي و قبول نمودن تفاوت‌ها در طراحي و برنامه‌ريزي از آن بهره گيرند.

 

ب: بحث‌و‌گفتگو در خصوص چالش‌هاي حضور زنان در نقش‌هاي تأثير‍‌گذار و مديريتي در جامعه حرفه‌اي كنوني ايران با هدف توانمندسازي آنان در اين مهم (از بخش خصوصي تا دولتي).
زنان و مردان در كنار هم نيازمند درك عميق تفاوت‌ها هستند تا بتوانند به جامعه‌اي خالي از كوري جنسيتي دست يابند. در ‌اين‌راستا توانمندسازي زنان و آگاهي بخشي به حوزه‌هاي متعدد حرفه‌اي و دانشگاهي جهت ورود زنان به رده‌هاي مديريتي و سياستگزاري كشور از اهم مسائل است.

 

گروه‌هاي هدف:
1-    مديران شهري
2-    معماران، شهرسازان و طراحان داخلي حرفه‌اي
3-    مديران و افراد مؤثر در تشكل‌هاي حرفه‌اي (مهندسين مشاور، آتليه‌هاي طراحي، مؤسسات آموزشي و پژوهشي)
4-    پژوهشگران، محققان و اساتيد دانشگاه

 
دستاورد همايش:

•    ايجاد و الحاق گفتماني جديد به گفتمان غالب معماري و شهرسازي معاصر ايران با نگاهي به منطقه خاور‌ميانه و جهان
•    ايجاد شبكه‌اي مؤثر از زنان موفق معمار و شهرساز در حرفه‌ها و دانشگاه‌ها براي ايجاد هم‌افزايي لازم در شناخت مسائل و مشكلات زنان و يافتن راهكارهايي منطبق با شرايط روز ايران
•    ايجاد لايه شناختي جديد تحت عنوان جنسيت و فضا براي تمامي حرفه‌مندان و اساتيد دانشگاه به منظور دستيابي به فضاهاي قابل حضور، زيست و كنش براي تمام افراد هم در آموزش، هم در طراحي
•    ايجاد گفتمان ميان رشته‌اي ميان طراحان و جامعه شناسان در راستاي ايجاد فضاهايي با ظرفيت‌هاي حداكثري
•    تلاش براي ارتقاءآگاهي زنان معمار شهرساز و توانمندسازي آنان در راستاي نقش آفريني مؤثر در جامعه و در پست‌هاي مديريتي
كنفرانس معماري، زن وشهر، شامل 2 محور اصلي و محورهاي فرعي متنوع است كه عبارتند از:

 

الف: تأثيرمتقابل جنسيت و فضا
- فضاهاي كنوني زندگي با توجه به ساختار جنسيتي تغيير يافته در بستر كنوني ايران
- دفاع مقدس و نقش و تأثير زنان در فضاي عمومي
- تأثير متقابل جوامع اسلامي و نقش فعال زنان در فضاي عمومي و خصوصي
- نحوه شكل گيري فضاهاي كالبدي خصوصي و عمومي در طول تاريخ در ايران تحت باورهاي جنسيتي
- سمبل‎ها و نشانه‌هاي باورهاي جنسيتي در مكان‌ها و فضاهاي معماري و شهري (تمركز روي ايران و جهان)
- ساختار جنسيتي و فضاهاي معماري و شهري ايران (بررسي مواردي چون ترس، خشونت، تحرك‌پذيري و ...)
- زنان و فضاي شهري و معماري از منظر جنسيتي (نظير دانشگاه‌ها، پاساژها و ...)
- تحصيلات زنان، و تأثير آنان بر شكل گيري و سازمان يابي فضاهاي عمومي و خصوصي
- رويكرد جوامع اسلامي در پاسخگويي به نيازهاي زنان و مردان در طراحي فضاي معماري و شهري از گذشته تا حال
- فضاهاي تك جنسيتي (ازمنظر كارايي، گروههاي اجتماعي كاربر آن، ...)
- جنبش‌ها و نگرش‌هاي معماري حال حاضر دنيا و ايران با تأكيد بر گرايش‌هاي جنسيتي
- الگوها و ساختارهاي رفتاري و فضايي ناشي از حضور فعال زنان در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي و ...
- الگوها و ساختارهاي رفتاري و فضايي و زندگي روزمره (نظير وظايف خانگي، تفريحات و ...)
- تأثير فضاي خانه در موفقيت زنان (به خصوص زنان معمار)

 

ب: واكاوي رابطه زن و جامعه معماري
- بررسي كيفي و كميحضور زنان در جوامع آكادميك و حرفه‌اي معماري
- مقايسه ايران و ديگر كشورها از منظر ميزان فعاليت زنان معمار در لايه‌هاي متنوع فكري، مديريتي و اجرايي
- زنان و ميل و گرايش آنها به حوزه‌هاي متنوع معماري (مهندسين مشاور، ادارات و دانشگاه‌ها)
- زنان و گرايش به ورود در رشته معماري در مقاطع گوناگون تحصيلي
- گرايش دختران و پسران به دروس ارائه شده در رشته معماري در طول تحصيل
- گرايش و گستره متنوع شغلي منتخب ميان معماران مرد و زن پس از فارغ التحصيلي (از نظر مقياس، بازدهي كوتاه مدت يا بلند مدت، جامعه حرفه اي مرتبط، ميزان خلاقيت و...)
- حق الزحمه زنان و مردان در عرصه‌هاي متنوع كاري معماري در مقايسه با يكديگر
- مسابقات جوايز معماري در ايران و ديگر جوامع از منظر ميزان حضور و نسبت برندگان زن به مرد (چرايي، چگونگي و...)
- مطبوعات معماري و جنسيت (نسبت حضور زنان در لايه‌هاي تصميم سازي و اجرايي، گرايش‌ها و حوزه‌هاي مورد بحث و...)
- مديران شهري و تحليل تفاوت‌هاي نگرشي و كنشي از منظر جنسيت
- زنان و حضور كمي و كيفي آنان در طرح هاي پژوهشي و عرصه آكادميك معماري و شهرسازي

 
مشخصات كنفرانس:

كنفرانس" معماري، زن و شهر"، به عنوان بستري براي چالش ميان معماران، شهرسازان، جامعه شناسان و صاحب نظران در عرصه فضا و جنسيت و همچنين تحليل مناسبات زنان و مردان معمار با جامعه، از معماران، شهرسازان و جامعه شناسان معتبر ملي و بين المللي اين عرصه دعوت به عمل آورده است تا با گفتماني همه جانبه پيرامون موضوع مذكور، به ايجاد راهكار و بررسي مشكلات و مسائل موجود در اين زمينه بپردازد، از اين رو سعي شده است از همه صاحب‌نظران معتبر در عرصه معماري، شهرسازي، جامعه شناسي و جغرافياي انساني، در قالب پنل هاي جنسيت و فضا و حرفه و زن (مطبوعات، دانشگاهها و مهندسين مشاور و ادارات) استفاده گردد.

 
سخنرانان، اعضاي پنل، هيئت علمي:

رياست همايش: دكتر ايرج اعتصام
دبير علمي: دكتر شادي عزيزي
هيأت علمي: دكتر ايرج اعتصام، دكتر پرويز پيران، دکتر نعمت ا... فاضلي، دكتر گيتي اعتماد، دكتر فرح حبيب، دكتر حامد مظاهريان، دكتر مصطفي بهزادفر، دکتر علی غفاری، دكتر مينوش صدوقيان زاده، دكتر مسرت اميرابراهيمي، دكتر شادي عزيزي، دكتر حميدرضا موسوي
•    سخنرانان پنل جنسيت و فضا: دكتر مسرت اميرابراهيمي، دكتر مينوش صدوقيان زاده، دكتر نيره طهوري، دكتر ترانه يلدا،دكتر شادي عزيزي، آرش بصيرت
•    سخنرانان پنل مطالعات فرهنگي جنسيت و فضا:دكتر پرويز پيران، دکتر نعمت ا... فاضلي، دکتر سعيد ذکايي
•    سخنرانان پنل زن و حرفه: دكتر گيتي اعتماد، رامبد ايلخاني، فريار جواهريان، فريده صاعبي
•    سخنرانان پنل دانشگاه و ادارات و مديران: الهه رادمهر، دكتر فرح حبيب، دكتر زهرا صدراعظم نوري، دكتر حامد مظاهريان، دكتر حميدرضا موسوي، دكتر ميثم بصيرت
•    سخنرانان نماينده دولت و شهرداري: شهيندخت مولاوردي (معاونت رياست جمهوري در امور بانوان)، دكتر پيروز حناچي (معاونت معماري و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي

 

رئیس ستاد برگزاری همایش:
رامين آذرمنش
کمیته اجرایی همایش:
دكتر حميدرضا موسوي، حسام میررحیمی، نوید نقی گنجی، ایلیار آزادی، الهه رسايي، طاهر ميرحيدري،  عسل جوادی، مه¬جبين فتاحي، وحيد تركاشوند

 

خلاصه فعاليت ‌هاي سخنرانان و اعضاي پنل كنفرانس زن، معماري و شهر:
دکتر ايرج اعتصام
دكتراي معماري از دانشگاه فلورانس
 استاد دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران
مديرعامل و رئيس هيئت مديره مهندسين مشاور امكو
مدرس دانشگاه بركلي آمريكا
موسس و مديرعامل مهندسين مشاور فوروم اينترنشنال، سياتل، لس آنجلس
عضو انجمن بين المللي مطالعات محيط‌هاي سنتي بركلي آمريكا

 

دکتر پرويز پيران
دکتراي جامعه شناسي از دانشگاه کانزاس امريکا
عضو هيئت علمي و استاديار دانشگاه کانزاس، علامه طباطبائي، دانشگاه تهران، دانشگاه شهيد بهشتي
عضو هيأت مشاوران بسياري از مجلات داخلي همچون رفاه اجتماعي معماري و فرهنگ
عضو هيأت علمي آکادمي سوئيس براي توسعه
داراي دهها مقاله در حوزه هاي فضا، جنسيت، شهرسازي، جامعه شناسي و  نويسنده بيش از چند جلد کتاب که در سازمان ملل متحد به چاپ رسيده است

 

دکتر نعمت الله فاضلي
اخد مدرک دکتري از مدرسه مطالعات شرقي و آفريقايي دانشگاه لندن
عضوهيات علميو استاديار دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي تهران
عضو وابسته هيات علمي مدرسه مطالعات شرق و آفريقا دانشگاه لندن
ريس مركز پژوهش هاي بنيادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
سردبير فصلنامه تحقيقات و مطالعات فرهنگي نامه پژوهش
داراي بيش از دهها اثر تأليفي ، ترجمه و سخنراني هاي متعدد در مجامع داخلي و خارجي

 

دکتر گيتي اعتماد
دكتراي شهرسازي- فوق‌لیسانس معماری، دانشگاه تهران
فوق‌تخصص شهرسازي دركشورهاي ‌جهان‌سوم دانشگاه لندن
استاد راهنماي رساله‌هاي دكترا و فوق‌ليسانس در دانشگاههاي مختلف
مدیرعامل مهندسين مشاور طرح و معماري
عضو هیئت مدیره و هیئت رئیسه جامعه مهندسان مشاور ایران

 

دکتر فرح حبيب
دکتراي شهرسازي از دانشگاه تهران
استاد دانشگاه در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري
تأليف و ترجمه بيش از ده عنوان کتاب و انتشار بيش از صد عنوان مقاله
سردبیر مجله علمی پژوهشی هویت شهر
سردبیر مجله بین¬المللی International Journal of Architecture and Urban Development
عضو هيات امناء انجمن مفاخر معماري ايران

 

دکتر حامد مظاهريان
دكترايمعمارياسلاميازدانشگاهلندن
استاديارورئيسدانشكدهمعماريدانشگاهتهران
رياست گروه تخصصي معماري نظام مهندسي استان تهران
رياست قطب علمي - فناوري معماري دانشگاه تهران
مشاورمعاونمعماريوشهرسازيوزارتمسكنوشهرسازي

 

دکتر پيروز حناچي
معاونت معماري و شهرسازي وزارت راه و مسکن
دانشيار دانشکده معماري دانشگاه تهران
رئيس مؤسسه پژوهشي فرهنگ و هنر دانشگاه تهران
 معاون معماري و شهرسازي وزارت مسکن و شهرسازي
 رئيس موسسه پژوهشي فرهنگ و هنر دانشگاه تهران

 

دکتر مصطفي بهزاد فر
دکترا در رشته تحصيلي طراحي شهري، محل تحصيل سيدني ـ استراليا
عضو هيئت علمي و استاد تمام دانشگاه علم وصنعت
اختراع فرآيند بهينه‌سازي شبکه¬هاي شهري با تعيين نقاط کليدي و استراتژيک شهري، اداره ثبت اختراعات، 1390
مؤسس و مدير مسئول فصلنامه علمي– تخصصي آرمانشهر
تأليف و ترجمه بيش از 8 عنوان کتاب و بيش از 50 مورد مقاله ملي و بين المللي در عرصه معماري و شهرسازي
ارائه سخنراني ها و کارگاه‌هاي تخصصي بيش از  70مورد در شهر‌ها و دانشگاه‌هاي گوناگون در سطح کشور

 

دکتر ترانه يلدا
دكتراي معماري از دانشگاه پلي‌تكنيك تورينو، ايتاليا
ديپلم شهرسازي از دانشگاه پاريس VIII
تدريس، مشاركت در انتقال مسائل فني ساخت بندر شهيد رجايي در بندرعباس، مديريت پروژه‌هاي شهرسازي: طرح‌هاي جامع، طرح‌هاي تفصيلي، طرح‌هاي آماده‌سازي، طرح‌هاي مكان‌يابي و امكان‌سنجي، پروژه‌هاي موضعي؛ پروژه‌هاي معماري مختلف، تحقيقات براي ساماندهي قوانين شهري و تشكيلات شهرداري، مديريت كارهاي رسانه‌اي، طراحي و اجرا در بحران زلزله بم.
"تدوين استانداردهاي شهري براي ايران"، براي وزارت مسكن و شهرسازي
تدوين طرح "نقش و جايگاه سازمان نوسازي شهر تهران در نظام مديريتي شهر تهران"، براي شهرداري تهران

 

دکتر مينوش صدوقيان زاده
دکتراي معماري و شهرسازي از دانشکده معماري، برنامه‌ريزي شهري و طراحي منظر، دانشگاه کاسل آلمان
دوره آموزشي سه ماهه در دانشگاه بين المللي زنان، حوزه تخصصي شهر و جنسيت، کاسل، آلمان
پژوهشگر در زمينه معماري، شهرسازي و جنسيت
عضو هيئت مديره مهندسين مشاور ماب
داراي چند ده مقاله، کتاب و ترجمه منتشر شده در حوزه فضا و جنسيت

 

مهندس  فريار جواهريان
فارغ‌التحصيل از دانشگاه هاروارد و MIT
مؤسس و عضو هيئت مديره مهندسين مشاور گام ما
برنده مسابقه طراحي مدرسه فرانسوي‌ها
عضو هيئت داوران در رقابت جهاني آقاخان 2012
داراي سخنراني هاي متعدد در دانشگاه‌هاي آکسفورد و کمبريج

 

مهندس  الهه رادمهر
عضو هيئت رئيسه گروه تخصصي معماري
نايب رئيس هيات مديره شرکت بهساز قطعه مهر
سرپرست دفتر فني سازمان مديريت برنامه ريزي استان تهران
عضو انجمن صنفي مهندسان ناظر ايران
سخنراني در بسياري از سمينار‌ها و همايش‌هاي مرتبط با معماري و ساختمان

 

دکتر زهرا صدر اعظم نوري
دکتراي تخصصي مديريت محيط زيست
مدير كل برنامه‌ريزي و توسعه شهري امور شهرسازي مناطق
اولين زن شهردار ايران بعد از انقلاب به عنوان شهردار منطقه 7 تهران
مشاور اجتماعي سازمان شهرداري‌هاي كشور
عضو كميته فرهنگي كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم)

 

دکتر نيره طهوري
فارغ‌التحصيل رشته معماري از دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي
تحصيلات تکميلي در رشته پژوهش هنر در پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران
تدريس دروس نظري و عملي ‌در دانشگاه‌هاي مختلف دولتي و آزاد اسلامي در تهران و شهرستان‌ها سخنران مدعو در نشست هاي گوناگون هنري و علمي
داراي مقالات بسياري در نشريات تخصصي هنر و معماري از جمله فصلنامه‌هاي خيال، گلستان هنر، پژوهشنامه هنر و کيمياي هنر از نشريات فرهنگستان هنر؛ همچنين فصلنامه‌هاي تخصصي معماري نظير مجله معمار، معماري و ساختمان، معماري ايران و...
اعلام پايان هنر در دوره جديد، عنوان پايان‌نامه دکتري اوست که در اولين دوره جايزه فارابي در رشته «فلسفه، دين، کلام، اخلاق و عرفان»، به مقام دوم (بدون اعلام مقام اول، سوم و برگزيده در اين رشته) دست يافت
دبيري علمي چند همايش علمي ــ‌ هنري ـ ‌تخصصي که تازه‌ترينشان همايش‌هاي تخصصي «نقد معماري معاصرايران ــ سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي» و نيز همايش «هنر و بازنمايي» بوده است.

 

دکتر حميدرضا موسوي
دکتراي معماري از دانشگاه آزاد اسلامي تهران
عضو هيئت علمي و استاديار دانشگاه آزاد اسلامي در گروه هنر و معماري
عضو هيئت مديره،  طراح ارشد معماري و شهري مهندسين مشاور نگين شهر آينده
ارائه دهنده کارگاه‌هاي تخصصي و  مقالات متعدد در حوزه‌هاي تحقق پذيري و درآمدزايي پروژه‌هاي طراحي شهري،حقوق معماري، توسعه شهري و روستايي و ملاحظات سازه‌اي در آموزش و طراحي معماري و حوزه‌هاي اجتماعي فضا
مدير پروژة بازسازي بازار محلات( برنده جايزه رتبه اول معمار درشاخه بازسازي ـ سال 1391 )

 

دکتر شادي عزيزي
دبير علمي کنفرانس ملي زن، معماري و شهر
دکتري تخصصي در حوزه آموزش معماري از دانشگاه آزاد اسلامي
هيئت علمي تمام وقت و استاديار دانشگاه آزاد اسلامي
نايب رئيس هيئت مديره، مدير پروژه و طراح ارشد و همچنين مسئول بخش تحقيق و توسعه( R&D ) مهندسين مشاور نگين شهر آينده
عضويت در هيئت مديره انجمن علمي تعليم و تربيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
ارائه دهنده کارگاه‌هاي تخصصي و مقالات متعدد در همايش‌ها و مجلات داخلي و خارجي درخصوص آموزش معماري، مدرنيته، فضاي عمومي، شهرهاي پسا صنعتي و شهرهاي خلاق، طرح هاي مشارکتي در فرآيند طراحي شهري، توسعه شهري و روستايي و حوزه‌هاي اجتماعي فضا

 

مهندس رامبد ايلخاني
 فوق ليسانس مهندسي معماري، دانشگاه شهيد بهشتي تهران
مدرس دانشگاه آزاد اسلامي تهران
 عضو هيئت مديره گروه معماري و طراحي آرش
اخذ رتبه در جشنواره جهاني معماري جهان، طراحي دفترهاي اداري،  بارسلونا، اسپانيا 2011
نفر چهارم مسابقه سالانه مجله معمار براي دفتر دو برادر/دو دفتر2010

 

مهندس آرش بصيرت
فارغ التحصيل مقطع کارشناسي ارشد رشته شهرسازي از دانشگاه ازاد اسلامي واحد تهرانْ مرکزي
سردبير سايت تخصصي معماري شهرسازي اتووود
عضو هيات علمي دانشگاه ازاد اسلامي واحد مرودشت
سابقه همکاري با مجلات راه و ساختمان، ساخت شهر، معماري و شهرسازي، همشهري معماري و نمايه تهران نظريه معماري،
تاريخ نگاري معماري معاصر، زيبايي شناسي بومي، معماري توسعه و..

 

فریده صاعبی
فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت ایران
عضو انجمن مفاخر معماری ایران
مدیریت پروژه و طراح ارشد در مهندسین مشاور ها و شرکت های معتبر متعدد معماری در سطح ایران از سال 1368 تا کنون

 

دکتر میثم بصیرت
دکترای شهرسازی از پردیس هنر های زیبای دانشگاه تهران
تدریس در دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران
مدیر سیاستگذاری و برنامه ریزی راهبردی شهرداری تهران
عضو کارگروه شهرسازی مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

معماراني كه سعي شده تا بتوان از حضور آنها در قالب مصاحبه ويدئويي يا از طريق گفتگوي آنلاين، در پنل ها استفاده شود:
نشيد نبيان، نسرين سراجي، فرشيد موسوي، هما فرجادي و خواهران حريري

 

اعضاء گروه پژوهش: هدي مدد، خورشيد مظاهري، لعيا ميري، مريم عباسي، آرزو خامسي، ستاره صدقي، مريم كاظمي، فرناز فرشاد، عليرضا دلپذير، شاهين قاسم پور شهرياري، شيرين مشيري، مرجان شجاعي، حميده دباغي، مهرداد توفيقي طهراني، محمدرضا ترابي، خانم خبازيان،ماهان مهرورز

 

همگام با كنفرانس:
•    نمايشگاه آثار معماران برتر زنان معمار ايراني در عصر معاصر
•    نمايشگاه پوسترها و عكس‌هاي برگزيده از آثار دريافت شده براي كنفرانس
•    نقد و بررسي كتاب درآمدي زنانه از شهر: ترانه يلدا، شادي عزيزي، سارا نادري

 

تاريخ ارسال آثار و مقالات:
حداكثر زمان پذيرش نهايي مقالات: 20 دي 1392
زمان اعلام نتايج پذيرش مقالات ارسال شده: 20 بهمن 1392
حداكثر زمان ارسال پوستر و عكس: 15 دي ماه

 

 

 

 علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره 22431407-021 تماس گرفته و یا به وب‌سایت زیر مراجعه کنند.

isia.ir/project/women-in-architecture/