همایش معماری و اقتصاد توسعه در شیراز

همایش معماری و اقتصاد توسعه در شیراز

 

معمارنت- انجمن علمی آپامه و موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی حافظ شیراز 30 بهمن همایش معماری و اقتصاد توسعه را برگزار خواهند کرد.

 

 

معمارنت- انجمن علمی آپامه و موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی حافظ شیراز 30 بهمن همایش معماری و اقتصاد توسعه را برگزار خواهند کرد.

 

این مؤسسه که پیش از این با برگزاری همایش"رنسانس شرق و معماری رکود" تلاش کرده است به بحث پیرامون رابطه میان معماری و اقتصاد بپردازد این بار در نظر دارد با برگزاری همایش یک روزه "معماری و اقتصاد توسعه" با بررسی نظام‌مند تاثیرات حاصل از تغییر محتوایی در پاردایم‌های اقتصاد توسعه و بسط عینی این تغییرات در معماری و شهرسازی بر این حوزه تاکیدی موکدتر گذارد. 

 

اقتصادِ توسعه میان‌رشته‌ای است که پس از پایان جنگ جهانی دوم و استعمارزدایی آفریقا و آسیا با تمرکز بر ارائه راهکارهایی برای چگونگی مبارزه با فقر و با اولویت ملت‌سازی در این کشورها وارد گفتمان توسعه گردید. جدا از تغییر و تحولات مفهومی و محتوایی حادث بر این میان‌رشته طی بیش از نیم قرن اخیر، پارادایم‌های اقتصاد توسعه بر برنامه‌ریزی و توسعه کالبدی و فضایی و همچنین رشته‌هایی همچون معماری، شهرسازی، جغرافیا و مطالعات روستایی نیز تاثیری عمیق به جای گذاشته‌اند.

 

این همایش که ساعت 15:30 در سالن همایش‌های موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی حافظ شیراز برگزار خواهد شد، با سخنرانی ناصر فکوهی، شادی عزیزی و آرش بصیرت بر محورهایی همچون:

ـ دیالکتیک میان الگوهای جهان شمول توسعه و هویت و تأثیر آن بر فضا به طور عام و فضاهای شهری ایران به طور خاص از منظر نمادین، اقلیمی، زبانی، قومی 

ـ تاثیر گفتمان توسعه بر شکاف میان چیستی معماری و کیستی معمار از گذر مفاهیمی همچون تاریخ، هویت و قدرت و رابطه گفتمان توسعه با این شکاف از منظر جامعه شناختی و زیباشناسی 

ـ تعریف توسعه به مثابه مرکز ثقلی بر ارتباط میان بوم از یک طرف و خواست قدرت از طرف دیگر و تأثیر آن بر عناصر زبانی معماری از سوی دیگر تأکید می‌ورزد و همچنین جنبه‌های متفاوت تعامل میان معماری و اقتصاد توسعه را برای طیف مخاطبانی که در رشته‌هایی همچون معماری، شهرسازی، جغرافیایی شهری و روستایی مشغول به فعالیت هستند مورد کاوش قرار خواهند داد.