طراحي فضاي سبز فرهنگي در كرمان

طراحي فضاي سبز فرهنگي در كرمان

این پروژه متعلق به طرح معماری 1، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان، نیمسال اول 93-92 می‌باشد.

 

موضوع پروژه طراحی فضای سبز فرهنگی است که سایت آن در زمینی در مجاورت ابنیه تاریخی تخت دریاقلی بیک و باغ بیرم‌آباد قرار گرفته و مساحتی حدود 17 هکتار دارد.

 

نام دانشجویان: مرتضی حسنی، ادیب میجانی و زهره عبایی
استاد راهنما: هانیه فدایی تمیجانی

 

 

دانشکده: 

این پروژه متعلق به طرح معماری 1، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان، نیمسال اول 93-92 می‌باشد.

 

موضوع پروژه طراحی فضای سبز فرهنگی است که سایت آن در زمینی در مجاورت ابنیه تاریخی تخت دریاقلی بیک و باغ بیرم‌آباد قرار گرفته و مساحتی حدود 17 هکتار دارد..

 

نام دانشجویان: مرتضی حسنی،  ادیب میجانی و زهره عبایی
استاد راهنما: هانیه فدایی تمیجانی

 

طراحی پارک فرهنگ (ادیبان )کرمان
پروژه پارک فرهنگ کرمان با الهام از با غ ایرانی طراحی شده است. باغ‌های ایرانی را می توان در یک تقسیم‌بندی کلی از لحاظ طرح به 2 دسته منقسم کرد: 1- باغ‌هایی که دو محور موازی اصلی دارند و کوچه‌، باغ‌های فرعی این دو محور را با زاویه 90 درجه قطع می‌کند مانند؛ باغ دلگشا در شیراز. 2- باغ‌هایی که دو، سه، یا چهار محور مضاعف و موازی دارند و در مرکز باغ از یکدیگر می‌گذرند مانند؛ باغ جهان‌نما و باغ سلطان‌آباد در شیراز. در این پروژه با توجه به تیپولوژی سایت سعی شده است طراحی بر اساس باغ‌های با دو محور موازی صورت گیرد. کلیت این کار را می‌توان به صورت زیر نشان داد که جهت‌گیری محورهای اصلی با توجه به جهت‌گیری باغ بیرم‌آباد مجاور سایت می‌باشد.

 

 

محور‌های اصلی موازی معمولاً به کوشک مرکزی سایت ربط پیدا می‌کنند که در طراحی این پارک به جای کوشک، ساختمان‌های اصلی مدنظر قرار گرفته است که عمود بر محورهای اصلی هستند که شکل زیر را شامل می‌شود.

 

 

برای الگوبرداری خطوط سایت از خیابان‌های اصلی سایت و اتصالات  نزدیک به سایت استفاده شده است که خطوط سبز رنگ نمایانگر این الگو برداری‌ها هستند.

 

 

مسیر‌های اصلی سایت بر جهت قرارگیری ساختمان‌ها نسبت به محورهای اصلی اثر می‌گذارد و باعث چرخش ساختمان‌ها نسبت به دو محور موازی اصلی می‌شود. شکل زیر نمایانگر این موضوع است.

 

 

از سوی دیگر جهت‌گیری خطوط سایت از محورهای باغ بیرم‌آباد صورت می‌پذیرد که خطوط آبی نمایانگر جهت‌گیری‌های سایت نسبت به محورهای باغ بیرم‌آباد می‌باشد. نمای کلی خطوط و مسیرهای اصلی سایت به صورت زیر می‌باشد.

 

 

در این پارک موارد زیر مدنظر قرار گرفته است :
1-طراحی هفت باغ تکنولوژی
در هر عصر و دوره‌ای بر اثر تکنولوژی‌های نوین، فرهنگ‌های نوین به وجو د آمده است. در طراحی این پارک هفت تکنولوژی تأثیر‌گذار در زندگی و  فرهنگ انسانی مد نظر قرار گرفته که و هفت قسمت مجزا طراحی شده است و خصوصیات زیر را دارا می‌باشد.

 

- باغ سنگ: اجسام زبر – سنگ‌های خام و صندلی‌های سنگی
- باغ آهن: خمش - صیقلی بودن و استفاده از فولاد در صندلی و فضابندی‌های پارک
- باغ شیشه: شکست‌های شیشه‌ای - شفاف بودن و فضابندی بر اساس شکست‌های شیشه‌ای
- باغ الکترونی: فضابندی‌های مدور بر اساس مدارهای الکترونی - صندلی بر اساس طراحی الکترونی
- باغ الکتریسیته: استفاده از نور و صندلی‌های نوری- فضابندی بر اساس مدارهای الکتریکی
- باغ نوین: عصر کامپیوتر - فضابندی بر اساس سیستم پردازش مرکزی رایانه و ایجاد فضای مرکزی
- باغ نانو: استفاده از فناوری نانو - فضابندی‌های پنج ضلعی شکل رایج مولکول‌های نانو

 

2- طراحی فضای سبز و گیاهان سایت
الف: در این سایت در جهت محورهای اصلی از درخت سپیدار که نمایانگر رنگ سفید است و درختان با شکوفه‌های سفید در یک طرف محور استفاده شده است و در طرف دیگر درختان سبز. (در زمستان هر دو درخت فاقد برگ هستند).

 

ب: در محورهای عمود بر محورهای اصلی از در خت‌های سرو، کاج و درختان زمستانی استفاده شده است که در زمستان محورهای عمود بر محورهای اصلی سبز هستند.

 

ج : در قسمت دیگر از گیاهان دارویی که دارای بوی آرامش‌بخش هستند مانند اکلیل و زیره سیاه استفاده شده که در کنار آن‌‎ها بخش فروش دم کرده‌های گیاهی فعال است.

 

د: برای کف‌پوش از چمن معمولی و گیاه فرانکنیا استفاده می شود که در هر فصل دارای رنگ خاص است.

 

ه: در قسمت‌های دارای شیب از درخت بید مجنون استفاده می‌شود که تنه آن نسبت به محور اصلی، عمود قائم نیست و دارای شیب می باشد که باتوجه به شیب زمین، زیبایی خاص را به محیط می‌دهد.

 

تصاویر: