مرمت گنبد سلطانيه وفناوري هاي جديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معمارنت-به همت کمیته آموزش ایکوموس ایران دو سخنراني درمركز هنر پژوهي نقش جهان برگزار مي شود.  

سخنرانی اول با موضوع:

مرمت گنبد سلطانیه و فناوریهای جدید

سخنران

دکتر مارکو جیووانی برامبیلا

Marco Giovanni Brambilla

سخنرانی دوم با موضوع:

تعامل با محیط زیست از منظر فرهنگی ناملموس

سخنران

دکتر فرهاد نظری

دوشنبه 11 اسفند ماه 1393

ساعت ۱۵ الی 18

 

تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان