بزرگداشت روز معمار، یادمان و جایزه معماری میرمیران

بزرگداشت روز معمار، یادمان و جایزه معماری میرمیران

بزرگداشت روز معمار، یادمان و نهمین دوره جایزه معماری میرمیران دوم اردیبهشت ماه 1393