تاریخ فرهنگی و مطالعات معماری ایران

نویسنده: 
مهرداد قیومی ، نازنين شهيدي

معمارنت -معماری بیش از آن که محصول تصمیم یک یا چند فرد باشد، محصول فرهنگ جامعه است. بسنده کردن به شناخت کالبد و جسم معماری و غفلت از پیوندهای آن با فرهنگ به سطحی نگری در تاریخ معماری می‌انجامد. تاریخ فرهنگی، رویکردی در تاریخ معماری است که اگر به مطالعات تاریخ معماری ایران وارد شود، می‌تواند آن را ژرف‌تر و برخی از زوایای تاریک آن را روشن کند.
در این مقاله، نخست رویکرد تاریخ فرهنگی را از طریق بررسی سیر تحول این نوع رویکرد و آثار بررسی می‌کنیم. به دنبال این بررسی و معرفی، ویژگی‌ها مشترک اقسام تاریخ فرهنگی را بر می‌شماریم. آن‌گاه امکان استفاده از این رویکرد را در تاریخ معماری ایران می‌سنجیم. بخش آخر مقاله حاوی پیشنهادهایی برای مطالعه تاریخ فرهنگی معماری ایران است.