گرامى داشت ياد سهيلا بسكى در باغ موزه قصر

نویسنده: 
مترجم: 
مشخصات کتاب: 
گفتگو از: 

برای معماری که معمار نبود.
سهیلا بسکی دیگر نیست.
 

برای آنچه در 14 سال پس از راه اندازی جایزه معمار بر معماری ایران گذشت،
معماران ایرانی همیشه وام دار او خواهند بود.
جمعه 22 خرداد ماه 1394 به یادش گردهم می آییم.
مکان: باغ موزه قصر، آمفی تأتر فرخی یزدی، ساعت 19 تا 21
از طرف خانواده، همکاران ایشان در مجله معمار، گروهی از معماران
 

متن ویژه اعضاء: 
پانوشت: 
منابع: