مراسم يادبود شهريار عدل در ايكوموس

مراسم يادبود شهريار عدل در ايكوموس

کمیته ملی ایکوموس ایران
مجلس یادبود و بزرگداشت

دکتر شهریار عدل

را روزدوشنبه 29 تیر ماه ساعت 15 الی 19
درتالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان برگزار مي كند.