چهارمين جلسه از گفتگوهاى معمارانه موسسه تهران

معمارنت - چهارمین جلسه از سلسله گفتگوهای معمارانه موسسه تهران در سال 1394 با موضوع چند تجربه پنجشنبه اول مرداد
برگزار مي شود.

معمار مدعو : حامد بدری احمدی
موضوع : چند تجربه
اعضای پنل گفتگو: محمدرضا قدوسی، علی کرمانیان و حبیبه مجدآبادی

زمان : پنج شنبه 1 مرداد، ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر
مکان : باغ موزه قصر (خیابان شریعتی، خیابان پلیس، میدان پلیس)