سخنراني محسن حبيبي وسياوش صابري در ايكوموس

معمارنت - کمیته آموزش ایکوموس ایران  دو سخنراني
  با موضوع:
شهر، میراث معماری و شهرسازی، حفاظت و توسعه
با سخنراني
آقای دکتر محسن حبیبی
وخاطرات مخاطرات در بافت های تاریخی

با سخنراني
آقای دکتر سیاوش صابری

به همراه پخش فیلم مستند برگزار مي كند.

زمان :دوشنبه  شهریور 1394      ساعت 15 الی 18
 
تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی،
شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان