تجدید حیات بافتهای تاریخی مبتنى بر ساخت مسكن

معمارنت -کمیته آموزش ایکوموس ایران برگزار میکند
سخنرانی با موضوع:
تجدید حیات بافتهای تاریخی مبتنی بر ساخت مسکن
Housing led Regeneration
سخنران:
آقای دکتر علی غفاری
 
نمایش فیلم مستند:
چهلستون
( در حوزه مرمت و حفاظت)
ساخته آقای منوچهر طیاب
 
سخنرانی دوم با موضوع:
کاربرد روش های ژئوفیزیک در مطالعات باستان شناسی و حفاظت از محوطه های باستانی
سخنران:
آقای دکتر کورش محمدخانی
 
دوشنبه 30 آذر از ساعت 15 الی 18
تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی،
شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان