ثبت جهانی برج گنبد قابوس

گنبد قابوس به عنوان بزرگترین بنای آجری جهان به فهرست میراث جهانی پیوست