معماري ،تسخير نيروها

نویسنده: 
بهروز مرباغي
 معماري ،تسخير نيروها

 معماري ،تسخير نيروها

 

 معماري ،تسخير نيروها

 

«من همیشه به تقوای حرفه ای اعتقاد داشتم و درسش را هم خوانده ام؛ تمام عمدم فکر می کردم که اولین شرط یک آدم حرفه ای این است که تقوای حرفه ای را رعایت کند».

جهانگیر درویش، «یکصد معمار، یکصد انتخاب»، نشست سوم

 

برای مشاهده ادامه مطلب فایل زیر را دریافت نمائید ...

منابع: 

منبع مطلب : شرق ٩٥،٤،٢٥

منبع طرح :شيدرخ

منبع عكس مركز تجاري شيراز : مجله معمار شماره ٣٧