ميراث فرهنگي جنگ زده در افغانستان

ميراث فرهنگي جنگ زده در افغانستان
مترجم: 
شیما شاهرخی

"متن حاضر ترجمه ي مقاله اي است از جيل استين (Gil J. Stein)، مدير مؤسسه شرق شناسي دانشگاه شيكاگو و از اساتيد گروه زبان ها و تمدن هاي خاورميانه كه در سال 2015 در مجله "باستانشناسي خاورميانه" انتشار يافت. پژوهش هاي پروفسور "استين" در زمينه ي سير تكامل جوامع پيچيده، اقتصاد سياسي دولت هاي قديم و تعاملات اقوام باستاني است. او به طور پيوسته در زمينه ي ميراث فرهنگي خاورميانه و از جمله افغانستان فعال بوده و سرپرستي چندين پروژه باستان شناسي در كشورهاي تركيه، سوريه و منطقه ی كردستان عراق را بر عهده داشته است."

دانلود فایل: