دومين نشست معماري نامعماري ارتقاءاسكان اقشار كم درآمد

دومين نشست معماري نامعماري ارتقاءاسكان اقشار كم درآمد
دومين نشست معماري نامعماري ارتقاءاسكان  اقشار كم درآمد

از سلسله نشست های معماری نا معماری 

با موضوع "بررسی ارتقاء اسکان غیررسمی و سر پناه خود ساخته برای بی جا شدگان شهری" در روز سه شنبه 16 آبان ماه در محل خانه گفتمان شهر و معماری برگزار شد.