معماری مدرن در فهرست میراث جهانی

‌نامۀ تازه: معماری مدرن در فهرست میراث جهانی
 
جنبش معماری مدرن که به آن معماری مدرن و مدرنیسم هم می‌گویند، جنبشی است که عمدتاً پس از جنگ جهانی اول در معماری متبلور شد و مبتنی است بر اصالت عملکرد و خردباوری. کتاب‌نامۀ مجمل حاضر مشتمل بر اسناد و کتاب‌های موجود در مرکز اسناد ایکوموس جهانی است. این اسناد در چهارچوب قوانین حمایت از مصنف و مولف قابل استفاده‌اند. برای آگاهی بیشتر در این باره به این صفحه رجوع کنید:

https://www.icomos.org/en/practical-information/loan-and-services
پیوند دریافت نسخۀ الکترونیک کتاب‌نامه:
http://www.iranicomos.org/wp-content/uploads/2018/05/2018_Modern_heritag...
 
ایکوموس ایران در شبکه‌های مجازی:
t.me/iranicomosorg
Iranicomos.org
info@iranicomos.org
instagram.com/iranicomosorg
bale.ai/invite/#/join/mwvmmthlmw
gap.im/iranicomos
sapp.ir/iranicomosorg
eitaa.com/icomosiranorg
igap.net/iranicomosorg
t.me/iranicomosorg
plus.google.com/u/0/117367291634562588635/posts
مدیریت سامانۀ دریافت خبرنامۀ الکترونیک:
 To unsubscribe click here, to edit your subscription click here.