خانه معین‌التجار ثبت شد

خانه پدر معنوی خلیج فارس ثبت شد