تشکیل کمیته علمی منظر فرهنگی در ایکوموس ایران

تشکیل کمیته علمی منظر فرهنگی در ایکوموس ایران

معمارنت- شاخه‌ی جدیدی با عنوان کميته علمی تخصصی منظر فرهنگی در ایکوموس ایران تشکیل شد.
این کمیته در شهریورماه سال جاری متشکل از دو عضو پيوسته ايکوموس ایران؛ دکترهایده لاله و دکتر هما ایرانی بهبهانی و يک عضو وابسته ايکوموس ايران؛ دکتر بهرنگ بهرامی و خانم دکتر فیروزه سامانی در شهریور ماه ماه 1391 رسميت يافته است.

 

معمارنت- شاخه‌ی جدیدی با عنوان کميته علمی تخصصی منظر فرهنگی در ایکوموس ایران تشکیل شد.

 

این کمیته در شهریورماه سال جاری متشکل از دو عضو پيوسته ايکوموس ایران؛ دکترهایده لاله و دکتر هما ایرانی بهبهانی و يک عضو وابسته ايکوموس ايران؛ دکتر بهرنگ بهرامی و خانم دکتر فیروزه سامانی در شهریور ماه ماه 1391 رسميت يافته است.

 

به گزارش ایکوموس ایران اهداف تشکيل اين کميته که منطبق با اهداف ایکوموس جهانی است عبارتند از؛ درک واضح‌تری از طبیعت و تاریخچه کلی مکان و بستر تاریخی طبیعی  منظر فرهنگی با تعیین نوع منظر فرهنگی و مشخص نمودن مرز  و حریم‌های آن و نحوه‌ی برخورد با آن با توجه به توسعه منظر در گذر زمان. همچنین اهداف عملیاتی آن نیز شامل چهار گام اصلی: شناخت – تحلیل و ارزیابی – تعیین حریم و ضوابط طراحی است. این کميته قصد دارد از طريق بسط شبکه‌ای از افراد متخصص، مشوق و پشتيبان اقدامات کميته‌های ايکوموس ملی و بین‌المللی برای حفاظت و توسعه منظر فرهنگی باشد.
 

 علاقمندان می توانند با هما ایرانی بهبهانی gitybeh@yahoo.com

 و دکتر هایده لاله hlaleh@gmail.com  مکاتبه نمايند.