خبرنامه 41 کانون مهندسان معمار

خبرنامه 41 کانون مهندسان معمار

در این خبرنامه فعالیت‌های کانون در هفت خبر- گزارش مجزا، اخبار دانشکده در سه بخش و مطالبی درمورد هم‎کانونی‌ها درج شده است. می‌توانید گزارش‌هایی از کارگاه‌های آموزشی «از فکر تا عمل-پاکت آبی»، برگزاری دوره‌های آموزشی اسکیس معماری و روش طراحی،کارگاه معماری طراحی play Tehran ، کارگاه تخصصی استفاده مجدد از فضاهای تاریخی فرهنگی و گزارشی از مسابقات طراحی سردر مجتمع گل گهر سیرجان، مسابقه طراحی حجمی مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر کرمان را در این شماره مطالعه کنید.

 

دانشکده: 

معمارنت- چهل و یکمین شمارۀ خبرنامه کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران که اخبار فعالیت این کانون در اسفندماه 1391 را در بر دارد منتشر شد.

 

در این خبرنامه فعالیت‌های کانون در هفت خبر- گزارش مجزا، اخبار دانشکده در سه بخش و مطالبی درمورد هم‎کانونی‌ها درج شده است. می‌توانید گزارش‌هایی از کارگاه‌های آموزشی «از فکر تا عمل-پاکت آبی»، برگزاری دوره‌های آموزشی اسکیس معماری و روش طراحی،کارگاه معماری طراحی play Tehran ، کارگاه تخصصی استفاده مجدد از فضاهای تاریخی فرهنگی و گزارشی از مسابقات طراحی سردر مجتمع گل گهر سیرجان، مسابقه طراحی حجمی مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر کرمان را در این شماره مطالعه کنید.