شماره سوم و چهارم مجله هنر و معماری

شماره سوم و چهارم مجله هنر و معماری

شماره سوم و چهارم مجله هنر و معماری (مهر تا اسفند 1348 ) در 3 بخش به صورت PDF ارائه شده است.

دراین شماره می خوانیم:
1-    خانه دانشجویان ایرانی در پاریس
2-    کتابخانه کودک اصفهان
3-    دانشگاه پهلوی شیراز
4-    مسابقه طرح مسجد اسلامی لندن
5-    نمایشگاه آسیائی
6-    شهرسازی در کاشان
7-    نمایشگاه جهان اوزاکا
8-    شهرهای آینده و ترتیب حمل و نقل در آنها
9-    شهرسازی در ژاپن
10-      در جستجوی فضا برای زیستن
11-      نقاشی آبستره
12-     هنری مور و اثاری از او
13-     فعالیتهای دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا
14-     جلوه های گوناگون هنر مجسمه سازی در آیتالیا
15-     پارک یوسف آباد
16-     اردوگاه ساحلی کودکان یتیم
17-     تخیل و ابداع
18-     چند اثر از داوید اوشانا
19-     مسائل شهرسازی در ایران
20-     چند اثر تازه از کشور آمریکا
21-     چند اثر تازه از کشور انگلستان
22-     نقدی بر کهن گرائی معماری نو
23-     برداشتی از سلیقه
24-     معرفی دتسی باردسکی معمار ایتالیائی با معرفی چند اثر از او
25-    سقف های بتنی پیش فشرده
 

شماره سوم و چهارم مجله هنر و معماری (مهر تا اسفند 1348 ) در 3 بخش به صورت PDF ارائه شده است.

دراین شماره می خوانیم:
1-    خانه دانشجویان ایرانی در پاریس
2-    کتابخانه کودک اصفهان
3-    دانشگاه پهلوی شیراز
4-    مسابقه طرح مسجد اسلامی لندن
5-    نمایشگاه آسیائی
6-    شهرسازی در کاشان
7-    نمایشگاه جهان اوزاکا
8-    شهرهای آینده و ترتیب حمل و نقل در آنها
9-    شهرسازی در ژاپن
10-      در جستجوی فضا برای زیستن
11-      نقاشی آبستره
12-     هنری مور و اثاری از او
13-     فعالیتهای دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا
14-     جلوه های گوناگون هنر مجسمه سازی در آیتالیا
15-     پارک یوسف آباد
16-     اردوگاه ساحلی کودکان یتیم
17-     تخیل و ابداع
18-     چند اثر از داوید اوشانا
19-     مسائل شهرسازی در ایران
20-     چند اثر تازه از کشور آمریکا
21-     چند اثر تازه از کشور انگلستان
22-     نقدی بر کهن گرائی معماری نو
23-     برداشتی از سلیقه
24-     معرفی دتسی باردسکی معمار ایتالیائی با معرفی چند اثر از او
25-    سقف های بتنی پیش فشرده