چیست این معماری؟

چیست این معماری؟
نویسنده: 
فرهنگ

چيست معماري؟
اين همه جدل‌هاي طولاني
قرن ها خرد سوزي عالمان يوناني
رم و هند و چين ومايايي
تا بخارا وغزنه و فاس و نحله‌هاي ايراني
چيست اين پيل پيداي مولانا؟
هفت رنگ خفته دراقليم‌هاي انساني
سير ماده در تلالو حريرهاي نوراني

 

چيست معماري؟
اين همه جدل‌هاي طولاني
قرن ها خرد سوزي عالمان يوناني
رم و هند و چين ومايايي
تا بخارا وغزنه و فاس و نحله‌هاي ايراني
چيست اين پيل پيداي مولانا؟
هفت رنگ خفته دراقليم‌هاي انساني
سير ماده در تلالو حريرهاي نوراني

 

چيست اين معماري؟
سير تاريخ، در كالبدي جاري
حك مارپيچ زمان در نبض فضا ساري
چيست اين، سرپناه روح وجسم آدمي؟
يا كه پيرايه گر دام‌هاي زرين پنهاني
چيست اين رفته در غيبتي كبري
عالمي جان سوخته در پي شهر آرماني
راستي كيست اين معمار؟
چيست اين معماري؟

 

٩٢/٢/٣
فرهنگ
روز معمار
 

منابع: 

بخشی از تابلوی آینه کاری رز سفید و سرخ، اثر منیر شاهرودی فرمانفرمائیان