روز بازیابی هویت اجتماعی و حرفه‌ای

روز بازیابی هویت اجتماعی و حرفه‌ای
نویسنده: 
مهرداد بهمنی

روزگاری معماری حکمت بود و معمار حکیم. حکمت به معنای تسلط بر علوم و فنون و نیازهای مادی و معنوی انسان و حکیم به مفهوم کسی که دغدغۀ پاسخگویی به این نیازها را داشته باشد؛ به گونه‌ای که اثری بیافریند جایگاه راحت جان و اعتلای روح.
حالا هم که معماری تخصصی در زیر مجموعۀ نظام آموزش مدرن شده، باز هم معمار نمی‌تواند فارغ از مسئولیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای دیرین خود معمار بماند و معماری خلق کند.

 

معمارنت- روز معمار هم یک جور تحویل سال است. کمی به فکر فرو می رویم، تأمل و تعمقی بر کارهایمان در سالی که گذشت و آنچه به جای مانده و باز بایدها و نبایدها                      

 

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو     یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو

روزگاری معماری حکمت بود و معمار حکیم. حکمت به معنای تسلط بر علوم و فنون و نیازهای مادی و معنوی انسان و حکیم به مفهوم کسی که دغدغۀ پاسخگویی به این نیازها را داشته باشد؛ به گونه‌ای که اثری بیافریند جایگاه راحت جان و اعتلای روح.
حالا هم که معماری تخصصی در زیر مجموعۀ نظام آموزش مدرن شده، باز هم معمار نمی‌تواند فارغ از مسئولیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای دیرین خود معمار بماند و معماری خلق کند.
با این توصیف بحث از بایدها و نبایدها دشوار می‌شود؛ اما به گمانم آغاز سخن خود بایدی باشد که دشواری کاستی را ناگزیر کند.

 

ناگزیر، شاید بتوان بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی معمار را در نکات زیر خاطر نشان کرد:
-    توجه به نیازهای نوین زندگی امروز در سایه فرهنگ ایرانی
-    به روز بودن در مباحث نظری، فناوری‌ها و مواد نو و نیازهای مادی و معنوی انسان امروز
-    توجه ویژه به محیط زیست و انرژی
-    توجه ویژه به حفظ میراث فرهنگی و طبیعی
-    احساس مسئولیت ملی در پیشنهاد و مشاوره به مدیران و مسئولین خصوصی و دولتی و اولویت دهی به منافع عمومی
-    توجه ویژه به حساسیت‌های محیطی و ارائه طرح‌هایی که تجربه زیستی انسان ایرنی را مدنظر داشته باشد. معماری خلاقیت فردی با نتایج اجتماعی است.
-    ............

 

همچنین بخشی از مسئولیت‌های حرفه‌ای معماران را نیز در این نکات برشمرد:
-    جدی گرفتن حرفه معماری و نقش معمار
-    تقویت نهادهای حرفه ای مانند مهندسان مشاور، انجمن های صنفی، انجمن های علمی و... به عنوان منابع تجمیع و پرورش فکر و عمل معماری و پایه های اولیه مشارکت، تعامل و نظارت عمومی
-    تقویت گفتگو بین معماران و درک این که روشنگری بر آیند تفاوت ها است نه تشابه ها
-    جدی گرفتن آموزش معماری و توجه به رشد بسترهای خلاقیت دانشجویان
-    احترام به اساتید واقعی
-    علی‌رغم شرایط اقتصادی، نقش معماران در ارزش افزوده مناسبات اقتصادی همواره در چهارچوب توسعۀ موزون براساس تعادل بخشی به منافع عمومی و منافع خصوصی سرمایه‌گذاران دولتی و خصوصی قابل درک است.

منی که نام شراب از کتاب می شستم                    زمانه کاتب دکان می فروشم کرد

روز معمار فرصت بازبینی و تنظیم مجدد قطب نمای حرفه‌ای در دریای طوفانی و متلاطم زمانه، با رعد و برق و بادهای تحولات سریع و گاه آرامش مهی غلیظ و گمراه کننده است.
آثار ماندگار هر چند اندک معماری نشان می دهد که معمارانی با روشنگری توانسته اند به ابزار تغییر محیط دست یابند؛ شاید باید از خود شروع کنیم.        

بر باب حریم خویش باید گشت                معمار وجود خویش باید بود

 

                                                              

روز معمار روز بازیابی هویت اجتماعی و حرفه ای گرامی باد                                 
  3/2/1392 – معمارنت

 

منابع: 

منبع تصویر: آینه کاری هتل لاله اثر منیر شاهرودی فرمانفرمائیان