عکس های ویژه

تاریخ درج در سایت: 13/11/2017 تعداد بازدید: 498 تعداد نظرات: 0
سرپل ذهاب
تاریخ درج در سایت: 13/11/2017 تعداد بازدید: 510 تعداد نظرات: 0
به دنبال اعضای خانواده در زیر آوار- حومه سلیمانیه عراق/خبرگزاری آناتولی ترکیه
تاریخ درج در سایت: 13/11/2017 تعداد بازدید: 589 تعداد نظرات: 0
زلزله در سر پل ذهاب -كرمانشاه
تاریخ درج در سایت: 21/10/2017 تعداد بازدید: 569 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 21/10/2017 تعداد بازدید: 513 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 21/10/2017 تعداد بازدید: 556 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 02/10/2017 تعداد بازدید: 365 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 15/09/2017 تعداد بازدید: 1,215 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 15/09/2017 تعداد بازدید: 1,504 تعداد نظرات: 0
تاریخ درج در سایت: 10/09/2017 تعداد بازدید: 538 تعداد نظرات: 0
حفظ بافت تاريخي با كاربري فرهنگي تجاري در تورنتو Distillery