مقاله

معرفی کتابخانه دیجیتال شخصی نیتو

معرفی کتابخانه دیجیتال شخصی نیتو
منابع پژوهش: 

معمارنت- کتابخانه ابزار پژوهشگر است و کتابخانه شخصی سرمایۀ او. اما کتاب و کتابخانه هم مانند دیگر پدیده‌های زندگی امروز دچار تحول شدند و برای هماهنگ شدن با سرعت زندگی مدرن و بهتر برآوردن نیازهای ناشی از آن تغییر کرده‌اند.

     معمارنت- کتابخانه ابزار پژوهشگر است و کتابخانه شخصی سرمایۀ او. اما کتاب و کتابخانه هم مانند دیگر پدیده‌های زندگی امروز دچار تحول شدند و برای هماهنگ شدن با سرعت زندگی مدرن و بهتر برآوردن نیازهای ناشی از آن تغییر کرده‌اند. پدیده کتاب الکترونیکی و فرم‌های گوناگون آن نتایج این تحولات هستند که به مقتضای نیازهای تازه پژوهشگران امروز با ویژگی‌های متمایزی نسبت به متون چاپی عرضه می‌شوند.

ضرورت پرداختن به پژوهش‌های بنیادین

ضرورت پرداختن به پژوهش‌های بنیادین
نویسنده: 
محمدعلی مرادی
منابع پژوهش: 

معمارنت- می‌توان گفت آغازپژوهش علمی به طور نظامند را ارسطو بنیان نهاد. او پژوهش رابا پیشروی از مشاهدات به اصول کلی و بازگشت به مشاهدات می‌نگریست. تنش بین اصول کلی و مشاهدات امری است که سرنوشت پژوهش را در روند تاریخ رقم زده است ارسطو از این رو شیوۀ استقرائی– قیاسی را به عنوان روش پژوهش به جهان علم ارائه داد. بعدها «گروستست» و «راجر بیکن» پیشنهاد کردند که باید به این شیوه استقرائی – قیاسی مرحله سومی را در پژوهش افزود.

به مناسبت 25 آذرماه، روز پژوهش

 

معمارنت- می‌توان گفت آغازپژوهش علمی به طور نظامند را ارسطو بنیان نهاد. او پژوهش رابا پیشروی از مشاهدات به اصول کلی و بازگشت به مشاهدات می‌نگریست. تنش بین اصول کلی و مشاهدات امری است که سرنوشت پژوهش را در روند تاریخ رقم زده است ارسطو از این رو شیوۀ استقرائی– قیاسی را به عنوان روش پژوهش به جهان علم ارائه داد. بعدها «گروستست» و «راجر بیکن» پیشنهاد کردند که باید به این شیوه استقرائی – قیاسی مرحله سومی را در پژوهش افزود.

 

منابع: 

معمارنت

 

ساختار مقالات و شيوه ارجاع

ساختار مقالات و نحوه ارجاع
منابع پژوهش: 

 شايسته است هر مقاله، موارد زير را دارا باشد:

عنوان مقاله، پدیدآورنده (نويسنده، مترجم، مصاحبه‌گر و...)، چکیده، کلیدواژه‌ها، مقدمه، بدنه، نتیجه‌گیری، منابع.

 

 

شايسته است هر مقاله، موارد زير را دارا باشد: