گفتگو

گفتگو با دکتر ترانه یلدا

گفتگو با دکتر ترانه یلدا
معماری: 
گفتگو از: 
معمار نت

مهم ترین موضوعات قابل بررسی در معماری و شهرسازی امروز ایران از دید شما کدام ها هستند؟
 مهم ترین موضوع قابل طرح همیشه زاویۀ نگاه ماست؛ به دنیا، به زندگی، به معماری، به شهرها، به انسانهایی که در این فضاها زندگی می کنند.
 می دانم، تمدن غرب جذاب است، و به خصوص برای ما ایرانی ها از زمان قاجار تا به امروز غرب مرکز تمدن و مورد تقلید بوده است؛ ولی ما نباید از دید غرب به خودمان و افق هایمان بنگریم.

مهم ترین موضوعات قابل بررسی در معماری و شهرسازی امروز ایران از دید شما کدام ها هستند؟
 مهم ترین موضوع قابل طرح همیشه زاویۀ نگاه ماست؛ به دنیا، به زندگی، به معماری، به شهرها، به انسانهایی که در این فضاها زندگی می کنند.
 می دانم، تمدن غرب جذاب است، و به خصوص برای ما ایرانی ها از زمان قاجار تا به امروز غرب مرکز تمدن و مورد تقلید بوده است؛ ولی ما نباید از دید غرب به خودمان و افق هایمان بنگریم.