باغ شهرشاه طهماسب در واژگان شاعر و نقاش وی
تاریخ درج در سایت: 19/04/2013 تعداد بازدید: 4,409 تعداد نظرات 0
نویسنده:
مهوش عالمی

معمارنت- طولانی‌ترين توصيف موجود از باغی در دوره صفوی، خمسه ای است به قلم عبدی بيك شيرازی ملقب به نويدی دروصف باغهايی كه شاه طهماسب (76-1524 ميلادی) در قزوين سا خت. 1 خواهيم ديد كه اين باغها ورای نقشه ای هندسی میباشند،  كه توسط جويهای آبی منشعب از حوضی مركزی به چهار قسمت تقسيم شده، چنانچه عموما...

«منظر» یا «نظر»؟
تاریخ درج در سایت: 16/04/2013 تعداد بازدید: 5,275 تعداد نظرات 0
نویسنده:
حبیب‌الله شیبانی...

در یک روز آخرِ سال 90، فرصتی پیش آمد تا در جمعی منسجم به بحثِ معماری منظر بپردازیم. هم از دید نظری و مفهومی و هم از وجه حرفه‌ای و کاربردی. طبیعی است در خلالِ بحث، موضوعاتِ عام و شایعِ معماری و شهرسازی هم مطرح شدند. بحثِ پردامنه‌ای بود و ما بالاجبار، به دلیل خست فضا در نشریه، تن به اختصار...

جستاری در نشانه‎شناسی شهری
تاریخ درج در سایت: 15/04/2013 تعداد بازدید: 3,619 تعداد نظرات 0
نویسنده:
حمید ماجدی، ...

چکیده
امروزه توجه به مفهوم نشانه‌ها در شهر، به عنوان یکی از دغدغه‌های حرفه‌مندان و نظریه‌پردازان شهری تبدیل شده است.به کارگیری نشانه‌شناسی به مثابۀ ابزاری برای تحلیل و ارزیابی هویت، استعاره‌ها و دلالت‌های تصریحی و تلویحی در ساختار شهر، نمودی از کاربرد نشانه‌شناسی شهری است. در مقالۀ...