مجله هنر و معماری، شماره 9

مجله هنر و معماری، شماره 9

فهرست مطالب
موضوع :         صفحه
پیش گفتار           1   

زلزله :               11
1-    پیش بینی و پیش گیری زلزله  نوشته دکتر همایون حقیقی  12
2-    زلزله های اخیر ترکیه    نوشته دکتر معین فر   15
3-    زلزله در لس آنجلس   از مهندس نادر خلیلی   23
پروژه دانشجو : زندگی در زندگی از عبدالرسول پوستی – فرخ صبوری    27
نقشه جامع شهر تبریز   از مقتدر – اندروف  میشل اکوشار – مهندسین مشاور  
 

فهرست مطالب
موضوع :         صفحه
پیش گفتار           1   

زلزله :               11
1-    پیش بینی و پیش گیری زلزله  نوشته دکتر همایون حقیقی  12
2-    زلزله های اخیر ترکیه    نوشته دکتر معین فر   15
3-    زلزله در لس آنجلس   از مهندس نادر خلیلی   23
پروژه دانشجو : زندگی در زندگی از عبدالرسول پوستی – فرخ صبوری    27
نقشه جامع شهر تبریز   از مقتدر – اندروف  میشل اکوشار – مهندسین مشاور   35
شهرهای بزرگ جهان  59
تحولات مصالح ساختمانی   نوشته دکتر همایون حقیقی  64
آرشیو مسکن  از دکتر کاظم ودیعی  70   
نگاهی به تحولات معماری جهان   از بهروز سرابندی   75
پاسخی به گذشته گرائی در معماری جهان   از پرویز دبیر   82
چند کروکی از گری کاری چیز  آرشیتکت آرمریکائی  85
مصاحبه با کوارونی  از فریدون ارسطوزاده  92
دهکده های زیر آفتاب  ترجمه مریم علی پور  93
بحثی درباره واژه شناسی   تحت عنوان ملات یا ملاط  از محمد کریم پیرنیا   97
ریرتاژی از مواد ایزولاسیون 99
سیمای روستاهای ایران   103
بخش فرانسه  از خانه ترجمه   104