دو کتاب شهرها برای مردم نه برای سوداگری و ...

دو کتاب شهرها برای مردم نه برای سوداگری و ...

 

 

 

نام کتاب: شهرها برای مردم نه برای سوداگری
نویسندگان: نیل برنر، پیتر مارکوزه و مارگیت مایر
مترجم: دکتر محمود عبدالله زاده
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحه: 386 صفحه
قیمت: 27000 تومان
تاریخ چاپ: 1396
تیراژ: 1000 نسخه

 

در سالهای اخیر شعار حق به شهر به منزلۀ فراخوانی برای اقدام اجتماعی و مبارزه بر ضد فرایندهای تبعیض آمیز جهانی شدن، پایان بخشیدن به کالایی سازی و خصوصی سازی فضای شهری الهام بخش جنبشهای اجتماعی جهانی، اصلاحات قانونی بنیادین در امریکای لاتین و مبارزات محلی بر ضد فقر شهری بوده است...

نام کتاب: کاوش در مفهوم مکان سازی
نویسنده: مهیار عارفی
مترجم: الهه پژوتن
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحه: 209 صفحه
قیمت: 15000 تومان
تاریخ چاپ: 1396
تیراژ: 1000 نسخه

 

طبقه بندي جديدي از مکان سازي مورد نياز است؛ چراکه به واسطه تکثير و گسترش استانداردها، ضوابط منطقه بندي و مقررات محدودکننده، نگراني ها پيرامون تخصصي شدن مکان سازي افزايش يافته است. در بيشتر رشته ها ...
ادامه مطلب....