مجله هنر و معماری، شماره 8

مجله هنر و معماری، شماره 8

فهرست مطالب

تویزه-قوس-دور         محمد کریم پیرنیا      9
گذشته گرائی در معماری       انور ظهیر      17
بخاری دیواری        محمد ارشیا    21
خانه های خوشه ای   ناصر ناتان   34
شهرهای بزرگ جهان       35
مراسم گشایش نمایشگاههای دفتر مخصوص  39
طرح تفصیلی داودیه و دره قشلاق     شهرداری پایتخت   41
دانشگاه و مرکز تحقیقات صنعنی آریا مهر- اصفهان   ابریشمی – اشراقی   44
کندوکاو در بناهای قدیمی     بهروز مشیری   47
چند کروکی   هوشنگ سیحون    57
متن سخنرانی در کنگره بین المللی آرشیتکتها  ناصر بدیع   61
متن مصاحبه با آرشیتکتهای بین المللی در کنگره جهانی       64
اخبار     72
ریورتاژ ها       76
فهرست اسامی شرکت کنندگان در نمایشگاه مصالح ساختمانی      86
بخش فرانسه    97- 92

 

فهرست مطالب
تویزه-قوس-دور         محمد کریم پیرنیا      9
گذشته گرائی در معماری       انور ظهیر      17
بخاری دیواری        محمد ارشیا    21
خانه های خوشه ای   ناصر ناتان   34
شهرهای بزرگ جهان       35
مراسم گشایش نمایشگاههای دفتر مخصوص  39
طرح تفصیلی داودیه و دره قشلاق     شهرداری پایتخت   41
دانشگاه و مرکز تحقیقات صنعنی آریا مهر- اصفهان   ابریشمی – اشراقی   44
کندوکاو در بناهای قدیمی     بهروز مشیری   47
چند کروکی   هوشنگ سیحون    57
متن سخنرانی در کنگره بین المللی آرشیتکتها  ناصر بدیع   61
متن مصاحبه با آرشیتکتهای بین المللی در کنگره جهانی       64
اخبار     72
ریورتاژ ها       76
فهرست اسامی شرکت کنندگان در نمایشگاه مصالح ساختمانی      86
بخش فرانسه    97- 92